Midden-Groningen sluit 2022 af met positief saldo van ruim 17,2 miljoen

Midden-Groningen sluit 2022 af met een positief saldo van ruim 17,2 miljoen euro. Het voordelige resultaat bestaat voor het grootste deel uit incidentele bedragen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor ruim 10,7 miljoen te storten in reserves en bijna 4,6 miljoen over te hevelen naar 2023 om overgebleven taken uit te voeren. De overige bijna 1,9 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor de financiële positie van de gemeente versterkt wordt. De gemeente ontvangt ook dit jaar een goedkeurende verklaring van de accountant.

Wethouder Financiën Markus Ploeger: “We sluiten 2022 af met een groot positief financieel resultaat. Maar het gaat voornamelijk om eenmalige gelden. De inflatie blijft stijgen en vanaf 2026 rekenen we op stevige tekorten. Door extra reserves kunnen we tegenvallers beter opvangen maar niet alle. Vooralsnog houden we ruimte om verder te werken aan de ambities in het collegeakkoord en het raadswerkprogramma verder in te vullen.”

Voorjaarsnota en meicirculaire
Naast de jaarrekening heeft het college de Voorjaarsnota vastgesteld. In de Voorjaarsnota worden de budgetten over 2023 bijgesteld en wordt een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen voor de volgende vier jaar. Daarnaast zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. Tot en met 2025 staat de gemeente er financieel goed voor. Vanaf 2026 krijgen gemeenten door de herijking van het gemeentefonds met structurele tekorten te maken. De beelden voor 2026 en 2027 laten voor Midden-Groningen tekorten zien van 4,8 en 3,6 miljoen euro. Gemeenten zijn hierover nog steeds met de VNG en het Rijk in onderhandeling.

Wethouder Ploeger: “Samen met andere gemeenten doen we er alles aan om de verdeling van het gemeentefonds aan te passen. We proberen met extra reserves tekorten op te vangen. Een korting van 4,8 miljoen euro betekent ongeveer 80 euro per inwoner minder. We streven ernaar om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en zijn actief in overleg met de Rijksoverheid om druk uit te oefenen op de politieke besluitvorming”.