Specifiek ouderenbeleid Midden-Groningen nauwelijks zichtbaar

De uitvoering van het ouderenbeleid van de gemeente Midden-Groningen ligt niet op koers om de gestelde doelen te realiseren. Dat is de conclusie van de rekenkamer Midden-Groningen. Voor de doelgroep ouderen is het specifieke beleid nauwelijks zichtbaar.

In principe werkt de gemeente Midden-Groningen geen specifiek beleid uit voor bepaalde doelgroepen, maar houdt de gemeente vanuit alle beleidsdomeinen rekening met alle inwoners. Toch is ervoor gekozen om daarnaast specifiek ouderenbeleid uit te willen voeren. De resultaten hiervan zijn echter nauwelijks zichtbaar. Het ontbreekt aan concrete activiteiten om de gestelde doelen te realiseren. Bovendien is er onvoldoende samenwerking met ouderenorganisaties en is er een gebrek aan regie.

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om het college de opdracht te geven om een uitvoeringsplan op te stellen met concrete activiteiten, in samenwerking met ketenpartners. Ook zou er meer contact gelegd moeten worden met ‘minder goed georganiseerde’ ouderen. Daarnaast zouden raad en college samen moeten kiezen of het nog wenselijk is om in de toekomst een specifiek ouderenbeleid te voeren.

Het college zegt de bevindingen van de rekenkamer te erkennen en herkennen en gaat aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Verder zegt het college te onderzoeken hoe het ouderenbeleid in de toekomst vormgegeven moet worden. Het rapport zal worden behandeld door de raad tijdens de commissievergadering van 25 mei en de raadsvergadering van 8 juni. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten of de gemeenteraad de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt.