Tweede fase NPG-project Verbeteren Veiligheid van start

Het NPG-project ‘Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen’ gaat de tweede fase in met het aanwijzen van Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West als de eerste twee focuswijken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat 13 december besloten na een uitvoerig onderzoek door het bureau Pro Facto naar het veiligheidsbeeld in Midden-Groningen.

Het project heeft een looptijd van 10 jaar en bestaat uit twee fasen. De eerste fase is van start gegaan in oktober 2021. In deze fase moest extern onderzoek een scherp beeld opleveren van de onveiligheid en ernstige vormen van overlast en criminaliteit. Op basis van dit onderzoek heeft het college nu de focuswijken vastgesteld.

Veiligheidsbeeld
Het onderzoeksbureau Pro Facto heeft in de eerste fase van het project onderzoek gedaan naar het veiligheidsbeeld in Midden-Groningen. Dit beeld heeft Pro Facto vooral gevormd op grond van cijfers uit interne gemeentelijke registraties en registraties van externe organisaties. Deze registraties zijn vervolgens aangevuld met inhoudelijke informatie uit interviews met medewerkers van de gemeente, partners in de veiligheidsketen (bijvoorbeeld politie en justitie), het sociale domein, ondernemers, buurtorganisaties en inwoners.

Tweede fase
Met het vaststellen van de focuswijken door het college begint het project aan de tweede fase. Het doel van de tweede fase is om de veiligheid en leefbaarheid van de focuswijken structureel te verbeteren met een gerichte, passende en krachtige aanpak. De versterking van de leefbaarheid van de wijken en dorpen is daarbij belangrijk.

Het veiligheidsbeeld laat zien dat de buurten Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West op het gebied van veiligheid het meest kwetsbaar lijken te zijn. Met het aantrekken van de veiligheidsregisseur en het aanwijzen van de eerste focuswijken gaat de wijkgerichte aanpak van start. Het doel is om samen met bewoners maatwerk in deze buurten op te zetten om samen de leefbaarheid en daarmee de veiligheid te verbeteren.

Onderdelen aanpak
De aanpak zet in op concrete en zichtbare activiteiten in de wijk. Zo gaan bijvoorbeeld verschillende organisaties die in de wijk actief zijn intensiever overleggen over praktijksituaties. Deze zogenoemde casustafels moeten ingewikkelde problemen op een praktische en slagvaardige manier gaan oplossen. Inmiddels heeft de eerste casustafel in Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West al plaatsgevonden.

Andere voorbeelden in de wijkaanpak zijn een bewustwordingscampagne veiligheid, een zogenoemde stratenaanpak, het project straatetiquette en wijkschouwen.

Toekomst
Uit het veiligheidsbeeld blijkt dat er in andere wijken en dorpen ook onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid spelen. Het is de bedoeling om deze methode en de opgedane ervaringen later ook in andere gebieden toe te passen. De aanpak zal in andere wijken en dorpen van Midden-Groningen wel op accenten gaan verschillen, omdat er daar andere zaken spelen die vragen om een eigen aanpak.