Midden-Groningen sluit 2021 af met positief saldo van bijna 9 miljoen

De gemeente Midden-Groningen sluit 2021 af met een positief saldo van bijna 9 miljoen euro. De gemeenteraad wordt voorgesteld om bijna 4,2 miljoen over te hevelen naar 2022 om resterende werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden konden door corona niet doorgaan. De overige 4,8 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor deze weer op een aanvaardbaar niveau komt. De gemeente ontvangt ook dit jaar een goedkeurende verklaring van de accountant.

Wethouder Financiën Markus Ploeger: “We sluiten 2021 af met een fors positief financieel resultaat. Dit legt een goede basis voor de komende vier jaar en biedt perspectief voor de invulling van het collegeakkoord en het raadswerkprogramma. De stijgende inflatie geeft echter wel reden tot zorg. Als je euro minder waard wordt, is het lastig om er meer mee te doen.”

Voorjaarsnota
Naast de jaarrekening heeft het college de Voorjaarsnota vastgesteld. In de Voorjaarsnota worden de budgetten over 2022 bijgesteld en wordt een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen voor de komende vier jaar. Vanaf 2023 wil het college zo’n 2 miljoen extra uitgeven aan het groenonderhoud en de openbare ruimte. Daarnaast wordt er ongeveer 1 miljoen extra uitgetrokken voor de verduurzaming van woningen en het verbeteren van de dienstverlening aan en participatie met inwoners.

In de nota is een prognose voor 2022 t/m 2026 opgenomen. Voor 2022 wordt een plus van ruim 3,5 miljoen verwacht. Ook voor 2023-2025 verwachten we een positief resultaat, maar het wordt spannend richting het einde van de collegeperiode. Het eerste beeld van 2026 laat een tekort zien. De effecten van de meicirculaire en een inschatting van de inflatie op de langere termijn zijn nog niet verwerkt. Ze kunnen het meerjarenbeeld veranderen en hiermee de financiële ruimte beïnvloeden. In de begroting 2023 zullen we dit een plek geven.

Wethouder Financiën Markus Ploeger: “We horen dat het Rijk extra geld beschikbaar stelt in de meicirculaire. Dat is met deze hoge inflatie ook wel nodig om alles te kunnen betalen. Het is de vraag hoeveel geld er overblijft om onze ambities én die van de gemeenteraad uit te voeren.”