Structurele aanpak Jeugdzorg ontbreekt in Midden-Groningen

In de gemeente Midden-Groningen ontbreekt het aan een gestructureerde aanpak op Jeugdzorg. Er is geen duidelijke meerjarige doelstelling en uit de begrotingen blijkt geen duurzame beleidsaanpak. Het is de conclusie van de rekenkamer van de gemeente Midden-Groningen nadat zij de begrotingen van de afgelopen drie jaar onder de loep heeft genomen.

Jeugdzorg is een complex beleidsveld dat om een meerjarige strategische aanpak vraagt en die ontbreekt vindt de rekenkamer. In de strategische visie ‘sociale veerkracht in de praktijk’ is geen strategisch doel voor Jeugdzorg opgenomen en er zijn een beperkt aantal meetbare doelen opgenomen wat de gemeente in de jeugdzorg wil bereiken. Overigens heeft het college heeft zich wel ingespannen om de raad actief te informeren.

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om een concreet doel voor de komende vier jaar vast te stellen en hier aan vast te houden. Daarbij geeft de rekenkamer in overweging dat de gemeente zich concentreert op een kleine doelgroep die een groot deel van het Jeugdzorgbudget verbruikt. Midden-Groningen besteedt circa 30 miljoen euro aan jeugdzorg. Het college onderkent dat het proces beter kan en gaat hier graag mee aan de slag.