Planontwikkeling voor centrum Muntendam van start

Het centrum van Muntendam krijgt de komende jaren een behoorlijke metamorfose om te komen tot een dorpshart waar onderwijs, wonen en ontmoeten mogelijk zijn.
De gemeente Midden-Groningen is samen met de schoolbesturen van CBS De Parel, OBS Menterhorn en de Dorpsraad gestart met de plannen voor de centrumontwikkeling van Muntendam. De wens is om de scholen, kinderopvang en het dorpshuis samen te huisvesten in een multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan de nieuwste eisen. Bovendien wordt gekeken naar mogelijkheden om nieuwbouw van woningen in het centrum te realiseren. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken, er is nog alle ruimte om samen met de betrokken partijen de plannen verder uit te werken.

Hoe ziet het vlekkenplan centrum Muntendam eruit?
Voor de locatie centrum Muntendam is een vlekkenplan gemaakt. Het vlekkenplan biedt ruimte:
– aan de bouw van een multifunctioneel gebouw voor scholen, kinderopvang en dorpshuis;
– aan wonen (appartementen en/of grondgebonden woningen, in (sociale) huur en/of koop);
– aan sociale en maatschappelijke functies in een deel van het voormalige gemeentehuis;
– aan parkeren en overig openbaar gebied.

De intentie is om scholen, kinderopvang en dorpshuis te huisvesten in een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw op de huidige locatie van de Menterne. Dat betekent dat de huidige gebruikers op enig termijn in overleg elders tijdelijk gehuisvest moeten worden. Daarvoor zijn het voormalige gemeentehuis en/of de voormalige Europaschool beschikbaar.

Wethouder Erik Drenth: “Ik ben blij dat door de bouw van dit nieuwe multifunctionele gebouw onderwijs toegankelijk blijft in de toekomst voor kinderen van Muntendam en omstreken”.

Wethouder José van Schie: “Het is heel fijn dat we een multifunctioneel gebouw kunnen realiseren en bovendien de mogelijkheden kunnen onderzoeken of er ruimte is voor zowel koop- als (sociale) huurwoningen. Dit biedt de kans tot inclusieve woonvormen waar jong en oud naast elkaar kunnen wonen”.

Het vlekkenplan is besproken met de schoolbestuurders en de Dorpsraad Muntendam. De scholen zien een multifunctioneel gebouw op de huidige locatie van de Menterne wel zitten. Met name de aanwezigheid van de gerenoveerde sporthal is een voordeel, helemaal nu de gemeente ook wil investeren in het programma Tijd voor Toekomst (verlengde schooldag). De volgende stap is een programma van eisen laten opstellen voor het multifunctionele gebouw.

Openbaar gebied
Voor de inrichting van het openbaar gebied moet rekening worden gehouden met voldoende parkeerplaatsen en veilige schoolroutes.

Betrokkenheid inwoners Muntendam
Het plan is besproken met de scholen en de dorpsraad. Via de scholen worden ouders ook betrokken bij de planvorming. De verdere uitwerking wordt samen met inwoners van Muntendam opgepakt.

Planning
Zodra het financiële plan klaar is en de gemeenteraad dit heeft goedgekeurd, wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit is nodig voor de realisatie van het multifunctioneel gebouw, de gewenste woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Na deze procedure verhuist het dorpshuis, zodat eind 2022 de Menterne gesloopt kan worden. De verwachting is dat in 2023 de bouwwerkzaamheden kunnen starten.

Uitnodiging voor inloopavond
De gemeente nodigt inwoners uit voor een inloopavond op woensdag 10 november van 18.30 uur tot 20.30 uur in de Menterne te Muntendam. Inwoners van Muntendam worden dan geïnformeerd over de centrumontwikkeling. Voor inwoners die nu al vragen of ideeën hebben, is het mailadres: centrumontwikkelingmuntendam@midden-groningen.nl