Menselijke maat leidend bij handhaving onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

De menselijke maat is leidend bij de toekomstige handhaving op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen in Midden-Groningen. Dat is de kern van de concept-beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders 16 maart heeft vastgesteld. Inspraak is mogelijk vanaf woensdag 17 maart tot en met woensdag 28 april.

De beleidsregels gaan bij daadwerkelijke handhaving in alle gevallen uit van een begunstigingstermijn. Dat betekent dat er vanaf het moment van aanschrijving een bepaalde termijn wordt aangegeven om zonder gevolgen de illegale situatie ongedaan te maken. Als er geen bijzonderheden zijn, geldt een termijn van 6 maanden na de eerste aanschrijving.

Startdatum handhaving
De datum van 1 juni 2021 is de startdatum van de handhaving. Deze startdatum is al in mei 2020 openbaar aangekondigd, zodat betrokkenen al ruim een jaar gelegenheid hebben gekregen om daarop vooruitlopend vervangende woonruimte te vinden.

Wethouder Jan Jakob Boersma licht toe: “De handhaving heeft als doel dat alle recreatiewoningen uiteindelijk weer volledig gebruikt gaan worden waarvoor ze altijd al bedoeld waren: om te recreëren in onze prachtige gemeente. Ik realiseer me terdege dat sommige bewoners van recreatiewoningen die hun woning moeten verlaten zich in moeilijke omstandigheden bevinden. Daar is zeker oog voor. We zullen deze bewoners begeleiden op weg naar vervangende woonruimte en waar nodig met extra tijd om dat voor elkaar te krijgen. Deze situaties leggen we vast in de concept-beleidsregels, zodat onze uitgangspunten glashelder zijn.”

Kwetsbare belanghebbenden
De menselijke maat is leidend bij de uitvoering van de handhaving. In specifiek benoemde uitzonderingen geldt een langere begunstigingstermijn, soms tot in totaal 24 maanden. Die uitzonderingen hebben betrekking op bewoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden, bijvoorbeeld na een relatiebreuk, als er sprake is van aardbevingsschade of bij het niet (tijdig) kunnen vinden van adequate vervangende woonruimte. Het sociale team adviseert de gemeente of er sprake is van een kwetsbare situatie en biedt ondersteuning aan de inwoners in deze problemen. Bij het handhavend optreden houdt het college ook rekening met de huidige maatschappelijke omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de regels als er zich een situatie voordoet die niet is voorzien.

Bewoners met een persoonsgeboden overgangsrecht vormen geen onderdeel van dit handhavingstraject. Voor hen verandert er juridisch niets; zij wonen rechtmatig in een recreatiewoning. Zij houden dus hun persoonsgebonden overgangsrecht.

Met deze beleidsregels ontstaat er meer duidelijkheid voor eigenaren, bewoners en belanghebbenden en ook voor de omliggende bedrijven. In het licht hiervan is de gemeente van plan om ook toezicht te houden en waar nodig handhavend op te treden tegen overtredingen van milieu- en bouwvoorschriften door omliggende bedrijven.

Achtergrond beleidsregels handhaving
Het vraagstuk van de permanente bewoning van vakantiewoningen speelt al vele jaren. Op 1 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om uitsluitend recreatieve bewoning toe te staan en het college opdracht gegeven om een handhavingsplan op te stellen. Na de herindeling is de uitwerking van het raadsbesluit weer opgepakt. Gebleken is dat het raadsbesluit op onderdelen juridisch niet uitvoerbaar was.
Het college heeft in mei 2020 besloten op grond van het raadsbesluit uit 2017 beleidsregels op te stellen voor de handhaving op illegaal bewoonde recreatiewoningen, en de manier waarop de handhaving zal worden uitgevoerd met ingang van 1 juni 2021. Dit handhavingsbeleid heeft betrekking op alle recreatieverblijven in de gemeente Midden-Groningen.