Midden-Groningen vergelijkt zichzelf met andere gemeenten

Gemeente Midden-Groningen heeft begin 2020 haar bedrijfsvoering laten vergelijken met een aantal andere gemeenten van soortgelijke omvang en kenmerken. Hieruit blijkt dat Midden-Groningen een hogere werklast heeft dan de referentiegroep. Rekening houdend met deze hogere werklast scoort Midden-Groningen qua kosten gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten.

Midden-Groningen had eind 2019 opdracht gegeven aan Berenschot, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in vergelijkende onderzoeken van gemeenten. Voor alle taakpakketten van de gemeente is in kaart gebracht wat de omvang is, wat de uitvoering daarvan kost en hoeveel formatie hiervoor nodig is. Ook taken die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn hierin meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan Kwartier Zorg en Welzijn voor de jeugdzorg of de Omgevingsdienst Groningen voor vergunningen.

Uit het onderzoek blijkt dat Midden-Groningen een hogere werklast heeft dan de referentiegemeenten. Zo heeft Midden-Groningen een relatief grote sociale problematiek en relatief veel groen en water. Na correctie van deze werklast zijn de totale kosten van gemeente Midden-Groningen 9% hoger dan gemiddeld. Met deze afwijking beschouwt Berenschot Midden-Groningen als een gemeente met “gemiddelde” kosten. Uitgedrukt in euro’s is dit een bedrag van € 5,5 miljoen. In het onderzoek is echter € 1,5 miljoen aan personele bezuinigingen nog niet verwerkt. Deze waren al eerder aangekondigd maar nog niet gerealiseerd. Na aftrek komen de hogere apparaatskosten uit op rond € 4,0 miljoen. Een groot deel van deze nog te verklaren hogere kosten (circa € 3 miljoen) moet worden gezocht bij andere, externe organisaties die in opdracht van de gemeente taken uitvoeren.

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat Midden-Groningen op enkele taakgebieden flink hoger of juist flink lager scoort wat betreft de kosten. Naar deze taakgebieden laat de gemeente in opdracht van het college een vervolgonderzoek uitvoeren. Dat geldt zowel voor taakgebieden die de gemeente in eigen beheer uitvoert als voor taakgebieden die (deels) worden uitbesteed aan andere organisaties. Het vervolgonderzoek moet leiden tot nog meer inzicht in de kosten en tot lagere kosten daar waar dat mogelijk is.

“We hebben als organisatie veel werk verzet de afgelopen twee jaar.” Zo zegt de burgemeester van Midden-Groningen Adriaan Hoogendoorn. ”Het gelijk trekken van beleid als gevolg van de herindeling en forse bezuinigingen hebben veel van ons gevraagd. De komende periode zullen we zorgvuldig in kaart brengen waar en hoe we onze bedrijfsvoering nog efficiënter kunnen inrichten. Het Berenschot onderzoek geeft ons waardevolle inzichten waar we nog voor verbetering vatbaar zijn.”