Inwoners maken plan voor nieuwbouw dorpshuis Froombosch

Een werkgroep met vertegenwoordigers van het dorpshuis, Dorpsbelangen Froombosch en inwoners heeft een plan opgesteld voor nieuwbouw van het dorpshuis de Ruitenvelder. Het was nodig een plan op te stellen omdat de school verhuist naar nieuwbouw aan de Slochterveldweg en het gebouw vanwege de aardbevingen aangepakt moet worden.


Het nieuwbouwplan kan rekenen op brede steun in het dorp. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit plan financieel te ondersteunen. Hiervoor is budget beschikbaar van de gemeente en NAM omdat het huidige gebouw dan niet versterkt en aangepast hoeft te worden.

De werkgroep heeft een plan opgesteld voor nieuwbouw van het dorpshuis op de huidige plek aan de Ruitenweg. In de nieuwbouw keren de school en de sportzaal niet terug. Het nieuwe dorpshuis wordt ongeveer even groot als het huidige dorpshuis maar krijgt een heel ander uiterlijk en wordt energieneutraal. In het gebouw komen 2 zalen, een jeugdhonk en rondom het gebouw komt een terras en ruimte voor spelen en sporten. Het dorp gaat zelf de nieuwbouw realiseren en wordt eigenaar van het dorpshuis. De bouwkosten zijn 1,35 miljoen ex. BTW. Het college stelt voor een bijdrage te geven van €900.000. Dit budget is afkomstig van de gemeente en NAM en was al gereserveerd voor de verbouw en bouwkundige versterking van het huidige pand en wordt nu ingezet voor de nieuwbouw. Het dorp moet zelf de rest van het budget bijeenbrengen met subsidies, fondsenwerving en andere bijdragen. Ook gaat het dorp zelf het dorpshuis exploiteren.

Wethouder Anja Woortman is blij met de inzet uit het dorp “Ik wil een groot compliment geven omdat ze het nieuwe dorpshuis zelf gaan bouwen en exploiteren. En natuurlijk omdat ze een plan opgesteld hebben met brede steun onder de inwoners.” Het huidige gebouw wordt naar verwachting aan het eind van 2019 gesloopt. De nieuwbouw is eind 2020 gereed. De gemeente zorgt voor een noodgebouw met 1 zaal als tijdelijke huisvesting. De ruimte tussen de nieuwbouw en de woningen aan de Ruitenweg wordt ingezaaid met gras.