Midden-Groningen schikt met FNV over re-integratiekwestie PostNL

Het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen heeft een schikking getekend met vakbond FNV in de langlopende discussie over de re-integratietrajecten bij PostNL in Kolham.


De schikking houdt in dat er een compensatieregeling van 64 euro per 4 weken komt. Dit is voor de medewerkers die vanaf medio 2015 in een re-integratietraject bij PostNL hebben gewerkt, zowel in de ochtend- als avondploeg, plus een vergoeding voor de FNV van 30.000 euro. Totaal komt dit neer op circa 150.000 euro.

De strijd tussen de gemeente en de FNV gaat over de trajecten die langdurig werkzoekenden via de gemeente aangeboden kregen om in een tijdelijke baan bij PostNL hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In mei 2018 raakten de gesprekken over een schikking in een impasse: de FNV wilde van de gemeente de erkenning dat de trajecten niet deugden en kwam met een loonvordering die op enig moment gesteld werd op ongeveer 500.000 euro.

Kort daarop heeft de FNV een dagvaarding uitgebracht waarin gevraagd werd de gemeente te veroordelen tot het betalen van een loonvordering van 163.000 euro, loonbetaling over de 3 maanden waarin de deelnemers aan het re-integratietraject met behoud van uitkering gewerkt hebben, en een vergoeding aan de FNV van 100.000 euro.

Inspectie SZW
De FNV heeft haar dagvaarding vooral gebaseerd op het rapport van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van januari 2018 met als conclusie dat er bij de werktrajecten geen sprake is van ‘contracting’ en dat dus de cao van PostNL toegepast had moeten worden, en niet de uitzend-cao.

Visie Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen staat volledig achter de wijze waarop de re-integratietrajecten zijn uitgevoerd: voor tientallen langdurig werkloze inwoners is het de opstap geweest naar een reguliere baan die ze anders niet gevonden zouden hebben. Het is van veel deelnemers bekend dat ze met veel plezier bij PostNL gewerkt hebben en dat ze er hun werknemersvaardigheden fors hebben kunnen uitbreiden, mede door de intensieve begeleiding en de ruime opleidingsmogelijkheden. Er is door de gemeente nooit gezocht naar een goedkopere cao of naar andere constructies om op loonkosten te kunnen besparen: de mensen in de avondploeg hebben zelfs meer loon ontvangen dat waar ze recht op hebben volgens de cao van PostNL.

Schikking
Na ingewonnen juridisch advies is de gemeente bereid toch te schikken met de FNV. Enerzijds vanwege het risico dat een strijd bij de rechter verloren wordt en anderzijds omdat het geld beter uitgegeven kan worden aan de mensen in de re-integratietrajecten dan aan advocaatkosten. Ook speelt mee dat het bedrag dat met de schikking gemoeid is, fors lager ligt dan de bedragen die eerder geëist zijn en dat er geen sprake van is dat de gemeente zich verontschuldigt voor de re-integratietrajecten, iets wat de FNV eerder wel eiste.

Inzet op herstel van de relatie
De gemeente Midden-Groningen heeft de wijze waarop de FNV de gemeente tegemoet is getreden, ervaren als zeer onheus. Vanaf het begin heeft de vakbond gesteld dat de gemeente doelbewust mensen uitbuit. Op geen enkel moment heeft de FNV willen kijken naar de waarde van de re-integratietrajecten voor de mensen die zonder hulp geen kans maken op de arbeidsmarkt. Van een grote en verantwoordelijke maatschappelijke organisatie had Midden-Groningen een dergelijke houding niet verwacht.

Omdat de gemeente op meerdere manieren met de FNV te maken blijft krijgen, wil Midden-Groningen voorkomen dat de boosheid over de benaderingswijze in deze kwestie uitgroeit tot een blijvende belemmering in de relatie met de vakbond. Op bestuurlijk niveau zal Midden-Groningen begin 2019 het initiatief nemen tot een gesprek met de FNV.