Midden-Groningen presenteert begroting 2019

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft de begroting 2019 en de meerjarenraming voor de jaren 2020 – 2022 gepresenteerd. Na inzet van reserves is deze begroting sluitend. Burgemeester en wethouders willen de ambities – genoemd in het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota – uitvoeren. Tegelijkertijd is er ten opzichte van de Voorjaarsnota sprake van extra verwachte toename van de uitgaven. In 2019 is het begrotingstekort 3,4 miljoen euro.


De totale begroting bedraagt 208 miljoen euro. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met de begroting en het tekort in 2019 te dekken door inzet van de algemene reserve. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota in 2019 volgen voorstellen om te komen tot een betere financiële positie.

Uitvoering
Wethouder Erik Drenth: “Het college zet zich met deze begroting in om de ambities van het coalitieakkoord en de voorjaarsnota in te vullen. De extra middelen voor bewonersinitiatieven, dorpen en wijken en het onderhoud van de openbare ruimte uit de voorjaarsnota zijn daarom ook in deze begroting verwerkt. En we bouwen verder: in Overschild werken wij samen met de bewoners aan dorpsvernieuwing, in combinatie met de versterkingsoperatie. In het Sociaal Domein is ons streven om met elkaar er voor te zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. De financiële tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet baren zorgen. Met een pakket maatregelen op korte en lange termijn zetten we erop in dat de uitgaven in het Sociaal Domein in overeenstemming zijn met het beschikbare budget.”

Financiële basis
“We constateren dat Midden-Groningen het op dit moment financieel moeilijk heeft. De belangrijkste oorzaken zijn ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft, zoals maatregelen van het Rijk en hogere ambtenarensalarissen. Bij de voorjaarsnota van 2019 hebben we zicht op het eerste boekjaar van Midden-Groningen, en kunnen we passende maatregelen presenteren,” aldus wethouder Erik Drenth.