College Midden-Groningen: Geen milieueffectrapport ontwikkeling Stadshart Noord

Hoogezand – Het college stelt de gemeenteraad van Midden-Groningen voor om geen milieueffectrapport op te stellen voor de ontwikkeling van het Stadshart Noord in Hoogezand omdat blijkt dat er geen relevante milieueffecten te verwachten zijn.
De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart Noord. Het Stadshart Noord ligt in het centrum van Hoogezand. Nu wordt de volgende stap in de ontwikkeling van het Stadshart gezet, namelijk het noordelijk deel. In het Stadshart Noord worden circa 300 wooneenheden voor verschillende doelgroepen (grondgebonden woningen en appartementen) met bijbehorende parkeervoorzieningen gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Dit gebeurt in verschillende fases/deelprojecten. Er worden meerdere aparte bestemmingsplannen gemaakt. Voordat het (eerste) nieuwe ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, moet de gemeenteraad een besluit nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapportage , het zogenaamde m.e.r-beoordelingsbesluit. Hierbij wordt gekeken of het project geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. Uit de uitgevoerde beoordeling blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de m.e.r.- procedure zinvol maken.