Ouderenraad H-S heeft een wensenlijstje voor de politieke partijen Midden-Groningen

Op 18 november 2017 vinden er verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen plaats. De leden van de Ouderenraad H-S hebben zich in een aantal vergaderingen gebogen over een lijstje van wensen, waarvan zij vinden dat deze aandacht behoeven in de nieuwe gemeente.


Het is een lijstje, dat opgesteld is door de leden van de huidige Ouderenraad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Er zijn wel gesprekken geweest om te komen tot een toekomstige Ouderenraad voor de gehele gemeente Midden-Groningen, maar die zijn nog niet afgerond. En het kan nog wel even duren voordat die besprekingen zijn beslag hebben gekregen en er een nieuwe Ouderenraad voor de gehele gemeente Midden-Groningen is. Daarop te wachten was volgens de leden van de Ouderenraad H-S geen optie, omdat zij vinden dat deze wensen zo spoedig mogelijk bekend moeten zijn bij de politieke partijen, zodat deze nog kunnen worden opgenomen in het verkiezingsprogramma en ook besproken kunnen worden met de leden. Vanwege hun brede oriëntatie denken de leden van de Ouderenraad te weten welke problemen ten aanzien van ouderen er ook in de gemeenten Slochteren en Menterwolde spelen.

De Ouderenraad heeft voor het beknopte wensenlijstje als uitgangspunt genomen dat de ouderen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving met behoud van kwaliteit van leven. Dit kan volgens de Ouderenraad alleen wanneer aan een aantal kernpunten wordt voldaan, wat betreft wonen, mobiliteit en zorg.

Zo vindt de Ouderenraad dat er voldoende aandacht moet zijn voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Zij vindt dat daarbij niet alleen gekeken moet worden naar huisvesting voor de doelgroep die onder de huurgrens zit, maar ook naar de groep die er net boven zit en niet in aanmerking komt voor een gesubsidieerde woning. Ook vindt de Ouderraad dat gezocht moet worden naar creatieve oplossingen voor de huidige verzorgingshuizen in het gebied, waarbij naast scheiding van woning en zorg ook gezocht wordt naar mogelijkheden van combinatie van samenwonen met andere doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren en gehandicapten. Ook zou onderzocht moeten worden of er mogelijkheden zijn van onder één dak combinaties met respijtzorg, eenvoudige dagopvang van licht dementerende ouderen en een wijk- of dorpsrestaurant. Buurthuizen zullen ook meer een plek moeten krijgen in de zorg voor ouderen in de wijk of dorp door een combinatie van verschillende functies.

Ten aanzien van mobiliteit vindt de Ouderenraad dat in de gehele gemeente een vorm van openbaar/publiekvervoer voor ouderen met kleine personenbusjes gecreëerd moet worden, waarbij gekeken moet worden of dit te combineren valt met het opzetten van een boodschappendienst.   Ook wil de Ouderenraad dat er inspraak komt ten aanzien van de plaatsbepaling en inrichting van de toekomstige HUB’s in de gemeente. De HUB’s zijn plekken, waar reizigers kunnen overstappen van publiek vervoer naar openbaar vervoer en omgekeerd.

Ten aanzien van de zorg moet volgens de ouderenraad de bestrijding van eenzaamheid ouderen, door samenwerking van Sociaal teams en vrijwilligers en de mogelijkheden die mobiliteit biedt, een speerpunt worden. Ook het stimuleren en het oprichten van een Zorgcorporatie voor ouderen in kleine dorpen staat in het wensenlijstje.

De Ouderenraad hoopt dat de politieke partijen rekening houden met de aangedragen punten en zal straks de nieuwe gemeenteraad kritisch blijven volgen om te zien of hun wensen gehonoreerd worden.